Finanse prywatne

Wszystkie osoby prywatne zarówno fizyczne, prawne, które na własny rachunek prowadzą daną działalność gospodarcza posiadają do swej dyspozycji, tak zwane finanse prywatne. Finanse prywatne owych osób dotyczą wszelkich aspektów ich działalności, zaczynając od rozpoczęcia produkcji, zakupie materiałów, kończąc na sprzedaży gotowych wyrobów, które mają na celu przyniesienie zysku. Najczęściej produkcje podmioty te finansują z własnych środków, jednakże bardzo często zdarza się, ze na ten cel przeznaczają także pożyczkę czy też kredyt zaciągnięty w banku. Oprócz tego finanse prywatne firm związane są z wyceną aktywów, ograniczeniem ryzyka działalności oraz wszelkimi inwestycjami, jakich dokonuje przedsiębiorstwo. Najczęściej inwestycje finansowe powiązane są z konsolidacją kapitału, a także pozyskaniem kapitału obrotowego. To z kolei sprawia, ze można oszacować wartość firmy, jej pasywa oraz aktywa. Finanse prywatne pozwalają firmie na zdobycie niezbędnych środków pieniężnych, które następnie wykorzystywane są w działalności gospodarczej.

Finanse gospodarstw domowych

Żadne gospodarstwo domowe nie mogłoby prawidłowo prosperować bez finansów, ponieważ nie byłoby stabilne i wypłacalne. Jeśli mówimy o finansach dotyczących gospodarstw domowych, mamy na myśli przede wszystkim pieniądze, które wpływają z wykonywania pracy o charakterze zarobkowym.

Oprócz tego pieniądze, jakie wpływają do gospodarstw domowych istnieją także dzięki różnorakim transferom, rentom, emeryturą czy też zasiłkom, które gospodarstwo dostaje od państwa, jeśli wymaga tego jego sytuacja majątkowa. Jeśli gospodarstwo domowe chce prawidłowo funkcjonować oraz być pod każdym względem wypłacalne musi tak skonstruować własny budżet, aby mieć równowagę finansową w swoich przychodach i wydatkach. Gospodarstwo domowe każdego dnia musi podejmować różnorakie decyzje finansowe, którymi są na przykład: decyzje odnośnie wydatków na edukację, zakupu nieruchomości, samochodów, czy też zainwestowania pewnej sumy pieniędzy, po to, aby w przyszłości przyniosła ona korzyści materialne, czy też decyzje o wyborze pracy, aby budżet był dodatni.

Zobacz także:  Finanse przez internet

Ekonomia finansowa

Niezwykle ważną gałęzią, jaka istnieje w ekonomii ogólnej jest ekonomia finansowa, która odgrywa niezwykle ważną rolę nie tylko w polityce państwa, ale także w życiu osób prywatnych, gospodarstw domowych. Przede wszystkim ekonomia finansowa zajmuje się pojęciami takimi jak: ceny, udziały, inwestycje, czy też stopy procentowe.

Głównym problemem, na jakim skupia się ekonomia finansowa jest to, w jaki sposób wpłynąć w pozytywny sposób na ogólną sytuację finansową danego podmiotu, który istnieje w gospodarce. Najczęściej ekonomia finansowa zajmuje się badaniem aktywów i pasywów firmy, a to z kolei sprawia, że wiemy, jakie ryzyko jest związane z posiadaniem danych aktywów, a także, jakie przepływy pieniężne powstaną, kiedy na nasze aktywa zaczną mieć wpływ zdarzenia gospodarcze.

Author: Jacek Rakoczy