Lokata WIBID jako inwestycja

Potencjał i wymierne korzyści

Rynek bankowości, to ogromny potencjał zgromadzenia niewyobrażalnej wręcz ilości kapitału, lecz zwyczajowo, wymaga on pewnego rodzaju wiary we własne możliwości strategiczne oraz także i, naturalnie, wiedzy na temat mechanizmów, jakie wprawiają sektor bankowości w ruch. Wiedza ta, nie musi bynajmniej nabyta zostać podczas studiów specjalistycznych, choć, mogą być one niezwykle pomocne w długim i trudnym niejednokrotnie, lecz zarazem, bardzo opłacalnym procesie klimatyzacji w świecie bankowości i finansów. Jednym z najbardziej popularnych sposobów na podjęcie próby zaaklimatyzowania się jest wybór jednego z produktów bankowych, przy czym najczęściej, wybór pada na twór określany jako lokata bankowa. Główna zasada, jaką reprezentują lokaty, to prosta forma oszczędzania, oparta na wzajemnej współpracy pomiędzy klientem, a bankiem. Najogólniej rzecz ujmując, lokata to inwestycja, gdzie osoba inwestująca pieniądze, pozostawia je do obrotu banku na czas określony. W ramach tego właśnie porozumienia, inwestor otrzymuje odsetki, wypłacane przez bank. Korzyści inwestora, to przede wszystkim możliwość gromadzenia pieniędzy na lokacie, poprzez wpłatę jednorazową na rachunek bankowy, bądź też, ewentualnie, wpłaty systematyczne, jeżeli tylko taka opcja wyda się inwestorowi korzystniejszą. Zwyczajowo, wybór lokaty bankowej, związany jest z zapoznaniem się z warunkami umowy, której elementarną część stanowi wysokość oprocentowania. Większość przypadków, to otwieranie lokaty z oprocentowaniem stałym przez cały okres, w jakim obowiązuje umowa klienta z bankiem, lecz, wbrew pozorom, lokata stała nie jest jedynym dostępnym rozwiązaniem na rynku bankowości.

Szansa na zwiększenie wpływów

Lokata bankowa WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) to realna szansa na zwiększenie wpływów dla inwestorów, którzy wyrażają pewne zainteresowanie sektorem bankowości i finansów, jak również i, gotowi są na podjęcie ryzyka. Jest to, z praktycznego punktu widzenia, lokata o zmiennym opodatkowaniu, gdzie aktualna wartość opodatkowania, zależna jest od poziomu współczynnika WIBID na rynku międzybankowym. Mianem WIBID natomiast, określa się zwyczajowo, stopę procentową płaconą przez banki za wszystkie wzięte w depozyt środki od innych banków. Stopę procentową tę, oblicza się każdego dnia, o godzinie 11:00 i mimo, że przedsięwzięcie to, wydawać mogłoby się ryzykowne, wcale takie nie jest, gdyż inwestor, liczyć może na wymierne korzyści, z czego najważniejszą jest zapewnienie bezpieczeństwa środków, jakie zostają na lokacie bankowej WIBID zdeponowane. Ochronę, zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny, przy czym sam okres, na który lokaty tego typu mogą zostać uruchomione, podlega decyzji indywidualnej inwestora.

Zobacz także:  Oszczędności z lokaty

Kontrola i bezpieczeństwo

Zwyczajowo, lokatę o zmiennym opodatkowaniu, podjąć można na okres 3 bądź też, ewentualnie, na okres 6 miesięcy; są to najczęstsze warianty. Każda z lokat tego typu, podlega zmiennej stopie procentowej, opartej o stawkę znaną, jako WIBID 1M, lub też, podlegająca jest stawce WIBID 3M. Stawka 1M, dotyczy lokat, które uruchomione zostały na czas krótszy, jak przykładowo najczęściej 1 lub 2 miesiące, podczas gdy stawki 3M, charakterystyczne są dla lokat o zmiennym oprocentowaniu, które zawierane są pomiędzy bankiem, a inwestorem, na czas znacznie dłuższy niż 1 bądź 2 miesiące. Zwyczajowo, czas korzystania z lokaty WIBID 3M, to 3 miesiące, 6 miesięcy lub nawet, w niektórych przypadkach, aż 12 miesięcy. Pomimo tego, że oprocentowanie jest zmienne, w rezultacie, lokata tego typu, zapewnia korzyści finansowe i pewny zysk, głównie dzięki zabezpieczeniu finansowemu, na mocy którego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, chroni interesy swojego klienta, nie pozwalając mu odnieść strat natury finansowej, przy czym, poziom zysków inwestora, nie zależy od prywatnych instytucji, ale wyłącznie od tego, jak zmieniają się rynkowe stopy procentowe. Ponadto, korzyści z uruchamiania lokaty, obejmują także i częste zwolnienie z opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku, gdzie jedynym wymogiem koniecznym do uruchomienia nowej lokaty jest dysponowanie określonym kapitałem minimalnym.

Author: Jacek Rakoczy